OPIS LEGISLATIV

 

acte normative ce privesc organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragalina

 

                                                                                  OUG 57/2019      https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

 

Biroul Registru Agricol

 

 

1

O.G.

28/2008

privind registrul agricol;

 

2

O.G.

33/2002

privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi local;

 

3

Lege

170/2017

privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

 

4

Lege

287/2009

privind Codul civil, republicată;

 

5

Lege

17/2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

 

6

Ordin

719/2014

privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

 

7

Lege

18/1991

fondului funciar;

 

8

Lege

165/2013

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

 

9

H.G.

401/2013

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

 

10

Lege

86/2014

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

 

11

Lege

17/2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;

 

 

Compartimentul Cadastru, urbanism si fond funciar

 

 

1

Lege

50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

 

2

Lege

350/2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

 

 

3

H.G.

525/1996

pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

 

4

Ordin

839/2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

5

Lege

15/2003

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;

 

6

Lege

10/1995

privind calitatea în construcţii, republicată;

 

 

7

Lege

114/1996

Legea locuinţei, republicată;

 

 

8

O.U.G.

34/2013

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

 

9

H.G.

168/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

 

10

Lege

51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

 

11

O.G.

28/2008

privind registrul agricol;

 

12

Ordin

634/2006

pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;

 

13

Ordin

1851/2013

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

 

14

Lege

18/1991

Legea fondului funciar, republicată;

 

 

15

Lege

169/1997

 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

 

 

16

Lege

1/2000

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;

 

17

Lege

247/2005

privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

 

18

Lege

571/2003

privind Codul fiscal;

 

19

Lege

7/1996

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;

 

20

Lege

287/2009

privind Codul civil, republicată;

 

 

21

Lege

243/2016

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

 

22

O.U.G

35/2016

privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

 

23

Lege

165/2013

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

 

24

Hotărâre

890/2005

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;

 

Compartimentul Relații cu publicul

 

 

1

Lege

544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 

2

O.G.

27/2002

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

3

Lege

52/2003

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 

4

H.G.

123/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 

Compartimentul Contabilitate

 

 

1

Lege

215/2001

Legea administraţiei publice locale, republicată;

 

2

Lege

7/2004

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 

3

Lege

188/1999

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

 

 

4

Lege

53/2003

Codul muncii, republicată;

 

 

5

Lege

153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

6

Lege

250/2016

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

7

O.U.G.

90/2017

privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 

8

H.G.

846/2017

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 

9

O.U.G.

79/2017

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

10

Lege

82/1991

Legea contabilităţii, republicată;

 

 

11

Lege

273/2006

privind finanţele publice locale;

 

 

12

Lege

213/1998

privind bunurile proprietate publică;

 

 

13

Lege

227/2015

privind Codul fiscal;

 

 

14

Lege

207/2015

privind Codul de procedură fiscală

 

15

Ordin

2861/2009

pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

Compartimentul Achiziții  Publice

 

 

1

Lege

98/2016

 

privind achiziţiile publice;

 

2

Lege

99/2016

privind achiziţiile sectoriale;

 

 

3

Lege

100/2016

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 

4

Lege

101/2016

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

 

5

O.U.G.

13/2015

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;

 

 

6

H.G.

 

395/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

 

Compartimentul Starea Civila

 

 

1

Lege

119/1996

cu privire la actele de stare civilă, republicată;

2

H.G.

64/2011

pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Compartimentul Șef serviciu administrativ, patrimoniu și S.V.S.U

 

 

1

Lege

319/2006

a securității și sănătății în munca

Compartimentul Impozite si Taxe Locale

 

1

Lege

227/2015

privind Codul fiscal;

 

2

Lege

207/2015

privind Codul de procedură fiscală

Compartimentul  Asistenta socială

1

Lege

416/2001

privind venitul minim garantat;

 

2

Lege

248/2015

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

3

Lege

277/2010

privind alocația pentru susținerea familiei;

4

O.U.G

111/2010

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

5

Lege

61/1993

privind alocaţia de stat pentru copii;

6

Lege

448/2006

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

7

Lege

272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

8

H.G.

15/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

9

H.G.

50/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

10

H.G.

38/2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

11

Lege

292/2011

asistenţei sociale;

12

H.G.

89/2010

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;

13

O.G.

86/2004

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

14

H.G.

799/2014

privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

15

O.U.G.

18/2017

privind asistența medicală comunitară;

16

H.G.

430/2001

privind aprobarea Strategiei Guvernului României de imbunatatire a situaţiei romilor;

17

H.G.

522/2006

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

Serviciul Poliția Locală

 

1

O.U.G.

195/2002

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;

2

Lege

155/2010

 poliției locale

3

H.G.

1332/2010

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

4

Lege

61/1991

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

5

Lege

12/1990

privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

6

Lege

333/2003s

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

7

O.G.

2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor

8

Lege

17/1996

privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

9

Lege

60/1991

privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice