DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 

 

Organigrama Primăriei Dragalina

Programul de funcționare al Centrului de Relații cu Publicul al Primăriei Dragalina

Programul de audiențe al persoanelor din conducerea Primăriei Dragalina Primar, Viceprimar, Secretar, directorii direcțiilor Primăriei Dragalina

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei

Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice din cadrul Primăriei Dragalina

Coordonatele de contact ale Primăriei Dragalina : denumirea, sediul, numerele de telefon. fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Sursele financiare – bugetul Primăriei Dragalina

Bilanțul contabil al Primăriei Dragalina;

Programe și strategii proprii ale Primăriei Dragalina

Lista cuprinzând documentele de interes public ale Primăriei Dragalina;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate ale Primăriei Dragalina;

Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice, in situația in care persoana se considera vătămata in privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

Hotărârile Consiliului Local al Primăriei Dragalina;

Componența nominală a Consiliului Local Dragalina, inclusiv apartenența politică;

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primăriei Dragalina;

Informații despre programele de finanțare externă;

 

 

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 

hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Primăriei comunei Dragalina și procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local;

dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Dragalina;

expunerile de motive, referatele și rapoartele de specialitate care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;

rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparența decizionala și a Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;

componența nominală a Consiliului Local Dragalina, inclusiv apartenența politică, comisiile de specialitate;

rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali precum și de către primar și viceprimar;

documente care conțin date statistice la nivelul comunei;

bugetul local;

bilanțul contabil;

contul de execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetare;

informații privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilitate fiscală precum și informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

situații privind stadiul lucrărilor de investiții;

publicațiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;

ofertele de vânzare conform Legii 17/2014;

lista atestatelor de producător eliberate și a carnetelor de comercializare a produselor;

citațiile trimise de instanțele judecătorești în cadrul procedurii de citare prin afișare;

declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali și funcționarilor publici din cadrul Primăriei Dragalina;

planul urbanistic generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;

lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate;

nomenclatorul stradal;

minutele dezbaterilor publice;

publicațiile de căsătorie;

situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor si alte asemenea;

evidența dosarelor de: tutelă, curatelă, asistență socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale;

lista beneficiarilor venitului minim garantat;

prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;

actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;

documentele privind schimburile de teren efectuate;

lista de achiziții publice, servicii și lucrări;

informații despre programele cu finanțare externă/internă, rambursabile/nerambursabile, cu/fără cofinanțare locală;

documentele ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniului public şi/sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri care aprobă organizarea şi desfășurarea licitației, planuri de plasare

documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

documente privind repartizarea spațiilor cu destinația de locuință, precum și cu privire la închirierea sau concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.

 Lista cuprinzand catogoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Documente de interes public